Bouwbesluitgebruiksoppervlakte
Bouwbesluit thema's
>> Voorbeeld gebruiksoppervlakte van een woning.

Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte wordt bepaald volgens NEN 2580. De gebruiksoppervlakte, ook wel afgekort met “GO”, is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:
  • dragende binnen wanden;
  • schalmgat, vide, liftschacht als oppervlakte > 4 m2
  • vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (maar wel de vloer onder een trap of hellingbaan meetellen)
  • afzonderlijke constructie (geen trap) > 5 m2
  • leidingschacht > 0,5 m2
Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2 .

Technisch Advies Bureau Goezinnen, gbo1

Gemeenschappelijke gebruiksfunctie

Sommige delen van een gebouw kunnen uit een gezamenlijke gebruiksfunctie bestaan. Bijvoorbeeld een toiletruimte die ten dienste staat van bijvoorbeeld een kantoorfunctie en een bijeenkomstfunctie. In dat geval moet de gebruiksoppervlakte in drie stappen worden bepaald.

Stap 1

Bepaal de gebruiksoppervlakten van de niet gemeenschappelijke delen van de verschillende gebruiksfuncties waarvoor het gemeenschappelijke deel ten dienst staat.

Stap 2

Bepaal de gebruiksoppervlakte van het gemeenschappelijk deel, en

Stap 3

Neem de gebruiksoppervlakte van het niet gemeenschappelijke deel vermeerderd met een evenredig deel van het gemeenschappelijke deel, bepaald naar ratio van de gebruiksoppervlakten van de niet gemeenschappelijke delen van de gebruiksfuncties.

In formulevorm is dit:

Technisch Advies Bureau Goezinnen, gboformule

hierin is:
GOgf;i = gebruiksoppervlakte van gebruiksfunctie i

GOng;i = niet gemeenschappelijk deel van gebruiksfunctie i

GOge;i = gebruiksoppervlakte van de gemeenschappelijke ruimten die ten dienste staan van gebruiksfunctie i

n = het aantal gebruiksfuncties waarvoor de gemeenschappelijke ruimten ten dienste staan

Aandachtspunten

  • staan op hetzelfde perceel 3 gebouwen met elk een kantoorfunctie, dan is de GO van de kantoorfunctie: het GO kantoor 1 + het GO kantoor 2 + het GO kantoor 3;
  • het toerekenen van een gemeenschappelijke ruimte vindt per gebouw plaats. Staan op het zelfde perceel meerdere gebouwen met kantoorfunctie, dan moet eerst de GO met eventueel de gemeenschappelijk per gebouw worden berekend. Vervolgens is de totale GO van de kantoorfunctie de GO van alle gebouwen op hetzelfde perceel bij elkaar opgeteld;
  • bij een woongebouw en een logiesgebouw worden de gemeenschappelijke ruimten niet toegerekend aan de afzonderlijke gebruiksfuncties, indien tenminste 95% van de GO van de in het woongebouw aanwezige gemeenschappelijke ruimten is aan te merken als gemeenschappelijke verkeersruimte.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.