Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden -de algemene bepalingen -zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V., hierna te noemen Gebruiker, aangaat met haar opdrachtgevers.

Artikel 1 -Algemene bepalingen

Definities
In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van Gebruiker zullen de navolgende begrippen de betekenis hebben zoals in dit artikel nader gedefinieerd:
Gebruiker
Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V., gevestigd aan Onderdijk 127, 1693 CC te Wervershoof
Opdrachtgever
Degene die rechtstreeks of door tussenkomst van een derde een overeenkomst van opdracht strekkend tot het door de Gebruiker verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, is aangegaan met Gebruiker.
Opdracht
De schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst, waarin Gebruiker zich verbindt jegens opdrachtgever in de zin van art. 7:400 BW en buiten dienstverband de in de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst gedefinieerde werkzaamheden te verrichten.
Medewerker
De natuurlijke en rechtspersonen welke namens Gebruiker belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Hieronder worden verstaan zowel zij die op basis van een dienstverband met Gebruiker werkzaam zijn als de derde(n) welke door Gebruiker wordt(en) ingeschakeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk of elektronisch vastgelegde, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en opdrachten van Gebruiker en op elke offerte of opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2.2   Elke afwijking van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtgever en Gebruiker en als zodanig in de opdracht vastgelegd.
2.3   Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden welke onder meer, maar niet uitsluitend, ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.
2.4   Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden, ongeacht aard of strekking, worden door Gebruiker niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk door Gebruiker zijn aanvaard.

Artikel 3 –Totstandkoming van de opdracht

3.1   Alle door Gebruiker uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. In de periode tussen de aanvaarding van de uitgebrachte offerte door Opdrachtgever en het opmaken van de hierop gebaseerde opdracht kan door Gebruiker een aanpassing in het aangeboden tarief worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever niet instemt met deze aanpassing wordt de opdracht geacht niet tot stand te zijn gekomen. Tot het moment van ondertekening van een daartoe strekkende opdracht door Gebruiker kan Gebruiker door Opdrachtgever nimmer worden verplicht om diensten te verlenen.
3.2   De opdracht wordt door Gebruiker in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan Opdrachtgever toegezonden. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen vervangt de inhoud van de opdracht eerder in het kader van de overeenkomst tussen partijen, mondeling of schriftelijk, gemaakte afspraken, tenzij uit de aard van de nieuwe overeenkomst een andere strekking ten opzichte van de oude overeenkomst blijkt.
3.3   Gebruiker en de Opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat deze door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en door Gebruiker is terugontvangen en bevestigd, dan wel nadat de Opdrachtgever door handelen of nalaten heeft laten blijken met de inhoud van voornoemde opdrachtbevestiging in te stemmen.
3.4   Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht zijn slechts bindend ten opzichte van partijen indien zij schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven.

4.1   Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle door Gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2   Na goedkeuring van de aanbieding dient 50% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na gereedkomen van de werkzaamheden is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd.
4.3   Gebruiker behoudt zich het recht voor om tijdens de opdracht prijzen en tarieven aan te passen indien zij wordt geconfronteerd met wijzigingen in haar kostenstructuur. In dit geval zal het aangepaste tarief vanaf het moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.4   Opdrachtgever kan aan een overeengekomen prijs of tarief geen recht ontlenen voor volgende opdrachten of opdrachten die op de bestaande opdracht voortbouwen of hieruit voortvloeien, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.5   Gebruiker. behoudt zich het recht voor om in lopende opdrachten periodiek een prijs of tariefaanpassing door te voeren.

Artikel 5 – Facturering en betalingPrijzen en tarieven.

5.1   Gebruiker factureert het bedrag dat de Opdrachtgever in het kader van de opdracht per opdracht verschuldigd is. Hiervan afwijkende afspraken gelden uitsluitend indien ze in de overeenkomst van opdracht zijn vastgelegd
5.2   Bezwaren betreffende de factuur dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de facturen onherroepelijk zullen zijn goedgekeurd.
5.3   Betaling van de facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na datum factuur, netto, op een door Gebruiker aan te geven bankrekening; Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens Gebruiker te verrekenen met enigerlei vordering van Opdrachtgever op Gebruiker, uit welken hoofde dan ook.
5.4   Uitsluitend betalingen aan Gebruiker zelf, dan wel aan een rechtspersoon die door Gebruiker tot incassering van factuurbedragen gemachtigd is, werken bevrijdend; derhalve zijn medewerkers van Gebruiker niet bevoegd namens Gebruiker betalingen in ontvangst te nemen, tenzij met en onder presentatie van specifieke schriftelijke machtiging van de directie.
5.5   In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is Gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht, naar keuze, op te schorten, te staken en/of de opdracht te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd het recht van Gebruiker om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen.
5.6   Indien een factuur van Gebruiker niet binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de Opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of een gedeelte daarvan. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
5.7   In geval van herstructurering, overdracht van de aandelen, verandering in zeggenschap, beslag, liquidatie, (dreigend) faillissement, WSNP of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
5.8   Alle kosten van inning, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk is aan Euro 1.500, -en 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter is dan Euro 1.500,­Deze kosten zullen, zodra door Gebruiker rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Gebruiker om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 6 – Overmacht


6.1   Indien Gebruiker als gevolg van overmacht niet geheel of gedeeltelijk tijdig haar verplichtingen uit de opdracht kan nakomen, heeft zij recht om naar keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel van de opdracht geheel af te zien, zulks al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot schadevergoeding.
6.2   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW. zal als overmacht gelden elke omstandigheid die is ontstaan buiten de wil en toedoen van Gebruiker, welke van dien aard is geheel of gedeeltelijk dat naleving van de opdracht redelijkerwijs niet van Gebruiker kan worden verlangd.
6.3   In gevallen van overmacht is Gebruiker verplicht met inachtneming van de regelen van de goede trouw met Opdrachtgever te overleggen over het nemen van maatregelen en beperking van de schade voor de betrokken partijen.
6.4   Als overmacht geldt in ieder geval ook eventuele fouten, storingen e.d. energie-, telecom-., internet-, software-, computer-, e.d. gerelateerd.

Artikel 7 – Duur en tussentijdse beëindiging

7.1   De opdracht wordt aangegaan voor ofwel de overeengekomen duur ofwel tot op het moment waarop de werkzaamheden zijn afgerond ofwel voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of zoveel eerder op grond van tussentijdse beëindiging, zoals hierna omschreven, tenzij partijen omtrent verlenging andersluidende afspraken hebben gemaakt.
7.2   De opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.
7.3   Gebruiker heeft het recht de opdracht met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
- Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; waaronder niet tijdige betaling;
- Indien aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
- Beslaglegging op zaken of tegoeden ten laste van de Opdrachtgever plaatsvindt ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan een maand wordt gehandhaafd;
- Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker ingrijpend wijzigt, aan een derde overdraagt of de zeggenschap binnen opdrachtgever wijzigt.
7.4   Gebruiker is in geval van ontbinding van de opdracht op grond van het voorgaande lid van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding of betaling jegens Opdrachtgever gehouden, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen
7.5   Indien ontbinding van de opdracht door Gebruiker op grond van dit artikel plaatsvindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1   De totale aansprakelijkheid van Gebruiker voor beroepsfouten in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar meer bedragen dan het maximale bedrag wat in voorkomend geval eventueel wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Gebruiker. Vergoeding van indirecte schade en / of gevolgschade is uitgesloten.
8.2   In geval van een onrechtmatige daad van Gebruiker of van een van haar medewerkers waarvoor Gebruiker aansprakelijk gehouden kan worden, is Gebruiker slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van schade ontstaan door opzet of grove schuld van de directie van Gebruiker. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro 500.000,-(vijfhonderdduizend Euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.
8.3   Elke aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens de Opdrachtgever is uitgesloten.
8.4   Elk recht op eventuele schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever Gebruiker niet schriftelijk tot vergoeding van de eventuele schade heeft aangesproken binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.
8.5   Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van welke aard dan ook van derden op enigerlei wijze verband houdend met en/of als gevolg van de opdracht ontstaan e.d.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1   Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom evenals soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever of derden verrichte werkzaamheden of diensten komen uitsluitend toe en blijven uitsluitend toekomen aan Gebruiker.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

10.1      Partijen zullen wederzijds vertrouwelijkheid in acht nemen over alles wat hun bij de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen en deze informatie niet aan derden verstrekken tenzij en voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. Partijen verplichten zich met deze derden een eensluidende vertrouwelijkheidclausule af te sluiten.
10.2 Gebruiker is wel gerechtigd in algemene zin in haar pers-en publiciteitsuitingen de naam van Opdrachtgever te vermelden evenals een aanduiding van de aard van de opdracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt Opdrachtgever geacht door het verstrekken van de opdracht toestemming te geven voor het gebruik van zijn naam door Gebruiker voor de in dit lid genoemde doeleinden.

Artikel 11 – Algemeen

11.1      Opdrachtgever verplicht zich Gebruiker en de door Gebruiker aangewezen medewerker(s) tijdig en volledig in kennis te stellen van alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie en stukken, onder meer maar niet uitsluitend correspondentie, kadastrale, gerechtelijke, gemeentelijke of overige relevante documenten en archiefstukken van Opdrachtgever, en op verzoek van Gebruiker tot nadere informatie prompt en adequaat te reageren.
11.2      Gebruiker spant zich als goed Opdrachtnemer in om de aan haar verstrekte opdracht tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat te brengen. Gebruiker behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en onder haar verantwoordelijkheid, het geheel of delen van de opdracht door derden te doen uitvoeren. In dit geval zal het bepaalde in deze voorwaarden jegens Opdrachtgever ook voor deze derden gelden.
11.3      Geen der partijen is bevoegd om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij, rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen, met uitzondering van het recht van Gebruiker om de vorderingen voortvloeiende uit de opdracht ter incasso aan een derde over te dragen.
11.4      Indien een onoverbrugbaar belangenconflict ontstaat tussen verschillende Opdrachtgevers van Gebruiker, zulks naar uitsluitende beoordeling van Gebruiker, is Gebruiker gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daarvoor echter tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Gebruiker zal daarbij zoveel mogelijk de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1      Op opdrachten met Gebruiker gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2      Alle geschillen die verband houden met opdrachten die zijn aangegaan met de Gebruiker zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wervershoof gelegen is.

Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V.

Zomerdijk 6 - 1693 DK Wervershoof
Mobiel 06-12471167 - E-mail info@goezinnen.eu - KvK 37135470 - BTW nr NL8198.93.328.B01
© 2021 Technisch Advies Bureau Goezinnen B.V. te Wervershoof.